Consell Escolar

Tal com ens marca la normativa vigent, el Consell Escolar de l'escola és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. 

Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. 

 

Actualment en són els nostres representants:

 

Representants de mestres:

Ester Casajoana

Montse Giralt

Elisenda Diéguez

Núria Marín

Carme Castany

Representants de famílies:

  Eva Gabriel

Cristina Tramullas

Ester Casadesús

Patrícia Giménez

Fèlix de Blas

 

Representants de l'AMPA:

Antònia Salmerón

Representants del PAS:

Juan Álex

Representant municipal:

Roser Guiteras

Equip Directiu:

Rosa Montiel Arbós

M. Luz Escútia Muñoz

Marta Mas Tarradas